RCMS

Rail Cargo
Management System

Wielomodułowy, zintegrowany, skalowalny, informatyczny system ekspercki nowej generacji, oparty na technologii WEB oraz nowoczesnych modelach matematycznych, metodach pracy rozproszonej oraz technologii chmur obliczeniowych, obsługujący kompleksowo procesy biznesowe realizowane przez Podmioty Systemu Kolejowego.

System

Optymalizacja procesów zarządzania
w sektorze kolejowym

System RCMS, stworzony przez Petrosoft.pl, stanowi zaawansowane rozwiązanie informatyczne dedykowane głównie dla przewoźników kolejowych CARGO. Pozwala on efektywnie zarządzać procesami logistycznymi oraz ruchem kolejowym poprzez automatyczne planowanie pociągów towarowych, monitorowanie realizowanych usług przewozowych i utrzymaniowych oraz zbieranie danych w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, system umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi, taborem oraz infrastrukturą kolejową, zapewniając kompleksową kontrolę nad wszystkimi aspektami działalności przewoźników kolejowych.

Zaawansowane metody
optymalizacyjne

RCMS został zaprojektowany jako zestaw rozwiązań informatycznych do gromadzenia, zarządzania i analizy danych wspomagających proces logistyczny transportu kolejowego towarów.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod optymalizacyjnych, systemów rezerwacji oraz symulacji komputerowej RCMS pozwala na redukcję kosztów działalności gospodarczej przy maksymalizacji poziomu jakości usług.

Innowacyjne podejście
do zarządzania logistyką

RCMS to innowacyjny system zarządzania logistyką transportu towarowego i łańcuchem dostaw dla klientów transportu towarów.

RCMS stanowi narzędzie do zarządzania wiedzą przedsiębiorstwa oraz kontrolowanego przepływu wiedzy między Uczestnikami Rynku Kolejowego.

Integracja inteligentnych
systemów transportowych

Rozwiązanie RCMS jest przygotowane do integracji różnorodnych, inteligentnych systemów transportowych.

System optymalizuje procesy planowania, realizację procesu przewozowego i udostępnia rozwiązania pozwalające na monitorowanie realizacji w czasie rzeczywistym, a w sytuacji zakłóceń lub zmian – podpowiada alternatywne rozwiązania dzięki zastosowanym zaawansowanym metodom i algorytmom.

Postaw na rozwój

Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie, które zoptymalizuje Twój biznes.

Zarządzanie użytkownikami

Infrastruktura

Zarządzanie urządzeniami GPS

Ustawienia parametrów

Kontrakty

Zlecenia

Kartoteka lokomotyw

Kartoteka wagonów

Kartoteka Stacji

Kartoteka pracowników

Panele pociągów

Dokumenty kolejowe

Panel dyspozytora

Trasy przejazdu

Wolne zasoby taborowe

Wolne zasoby pracownicze

Oferty wynajmu/giełda

Panel planisty

Opublikowane zasoby

Alerty

Obszary alertów GPS

Raport zużycia energii i paliwa

Mapa Kolejowa

Zarządzanie użytkownikami

System RCMS oferuje funkcje umożliwiające zarządzanie użytkownikami w ramach aplikacji, przydzielając im odpowiednie uprawnienia do korzystania z systemu.

Proces rejestracji obejmuje wprowadzenie podstawowych danych umożliwiających identyfikację pracownika w środowisku RCMS oraz przypisanie odpowiednich uprawnień związanych z pełnioną rolą w systemie. Administrator RCMS ma możliwość tworzenia profili uprawnień, ułatwiających precyzyjne zarządzanie dostępem użytkowników do różnych obszarów systemu.

Ponadto, administrator może również zresetować hasło dla użytkowników, którzy je zapomnieli.

Infrastruktura

System RCMS oferuje funkcje umożliwiające definiowanie infrastruktury w kontekście własnej i obcej, związanej z rynkiem kolejowym. Typy infrastruktury obejmują warsztaty, usługi z branży kolejowej, terminale i bocznice. Każda infrastruktura jest przypisana do odpowiedniej stacji, którą użytkownik może wybrać z bazy danych systemu.

Podczas definiowania infrastruktury użytkownik może określić jej status, a także zapisywać dodatkowe dane, takie jak numer telefonu, e-mail, oraz link do strony właściciela lub podmiotu zarządzającego. Ma to na celu ułatwienie i gromadzenie aktualnych informacji na temat podmiotów infrastruktury z rynku kolejowego. Infrastruktura może agregować informacje dotyczące zrealizowanych usług, dostarczać danych rozliczeniowych oraz umożliwiać wyszukiwanie personelu odpowiedzialnego za wykonanie prac na danej infrastrukturze.

Zarządzanie urządzeniami GPS

System RCMS oferuje możliwość rejestracji urządzeń GPS na konkretnych lokomotywach i wagonach. Użytkownik może łatwo przypisać urządzenie GPS do określonego pojazdu, co umożliwia identyfikację jego położenia na mapie kolejowej.

Korzystając z danych geolokalizacyjnych dostarczanych przez samowystarczalne urządzenie, operator systemu RCMS może uzyskać informacje na temat aktualnego i historycznego położenia pojazdu. Ta funkcja umożliwia bieżącą identyfikację zasobów.

Ustawienia parametrów

System RCMS daje możliwość dostosowania kluczowych parametrów, które istotnie wpływają na jego działanie. Aby system mógł obliczać najbardziej optymalne trasy przejazdów, konieczne jest określenie pewnych zmiennych. Te zmienne zazwyczaj zależą od indywidualnych wymagań firmy zarządzającej systemem. RCMS umożliwia dostosowanie wybranych parametrów do konkretnych potrzeb klienta, zapewniając optymalne dopasowanie do użytkownika.

Celem jest prezentowanie jak najbardziej efektywnych tras przejazdów pociągów, co ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji finansowej przewoźnika kolejowego.

Kontrakty

Moduł służy do zarządzania kontraktami przewozów z perspektywy planowania i realizacji przewozu kolejowego.  Kontrakt odzwierciedla zawartą z klientem umowę na przewóz towarów z wyłączeniem aspektów finansowych.

Opisuje on relację, na której będą kursowały pociągi, okres w jakim będą realizowane przewozy oraz towar i jego masę. System RCMS posiada funkcje umożliwiające podgląd kontraktów w środowisku aplikacji przeglądarkowej.

Zlecenia

Zlecenie przewozowe jest dopełnieniem zarejestrowanego wcześniej kontraktu. Zawiera informacje dotyczące konkretnego pojedynczego pociągu takie jak planowana data załadunku/przekazania, planowana data odjazdu, preferowane rozkłady jazdy, pojazdy trakcyjne, wagony oraz prezentacja na mapie kolejowej.

System RCMS posiada funkcje umożliwiające podgląd zleceń zarejestrowanych w środowisku aplikacji przeglądarkowej.

Kartoteka lokomotyw

Kartoteki służą do gromadzenia informacji dotyczących właściwości eksploatacyjnych, stanu prawnego i technicznego pojazdów kolejowych, a także ich wyposażenia. Obejmują one takie aspekty jak zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, Świadectwa Typu (numer/okres ważności), a także informacje o Producencie, Właścicielu, Dysponencie, Eksploatującym i ECM danego pojazdu, zgodnie z wymogami prawnymi.

Kartoteki są również wyposażone w narzędzia umożliwiające optymalizację ewidencji, zarządzania informacjami oraz wykorzystania danych dotyczących kontroli statusów utrzymania pojazdów kolejowych. System umożliwia transparentne udostępnianie informacji o wszystkich zdarzeniach, które miały miejsce w trakcie całego okresu utrzymania, obejmując przeglądy kontrolne (poziomy od 1 do 2), przeglądy okresowe (poziomy 3) oraz naprawy okresowe (poziomy od 4 do 5).

Kartoteka wagonów

Kartoteki przeznaczone są do zarządzania informacjami o właściwościach eksploatacyjnych, stanie prawnym oraz technicznym wagonów kolejowych wraz z prezentacją pozycji wagonów na mapie kolejowej. Kartoteki dostarczają również informacje do optymalizacji: ewidencji, zarządzania i wykorzystania informacji w obszarze kontroli statusów utrzymania wagonu zgodnie z cyklami utrzymania odpowiedniej dla danego wagonu, Dokumentacją Systemu Utrzymania, gwarancjami producenta, ważnością certyfikatów, dopuszczeń, zezwoleń.

System udostępnia w sposób transparentny wszelkie informacje o wszystkich zdarzeniach, które wystąpiły w całym okresie utrzymania, tj. od przeglądów kontrolnych poziomu od 1 do 2 poprzez przeglądy okresowe poziomu 3 do napraw okresowych poziomu od 4 do 5. Stanowi to podstawowe wsparcie do zarządzania informacją o bezpieczeństwie przewozów w postaci transparentnej wizualizacji zbilżających się terminów napraw i przeglądów w osi czasu.

Kartoteka Stacji

System RCMS przechowuje informacje o stacjach znajdujących się w systemie.

Użytkownik ma dostęp do przeglądania kluczowych informacji dotyczących konkretnej stacji.

Kartoteka pracowników

Moduł w systemie został stworzony do zarządzania informacjami dotyczącymi szkoleń, egzaminów i uprawnień pracowników odpowiedzialnych za przewozy lub utrzymanie. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest definiowanie i monitorowanie ważności certyfikatów oraz uprawnień na podstawie wcześniej zdefiniowanej kartoteki oraz reguł ostrzegawczych. Procedury umożliwiają sprawdzanie kompetencji pracowników w czasie rzeczywistym, zwłaszcza dotyczących znajomości trasy, a także innych uprawnień, przy jednoczesnym przyporządkowaniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej uzyskanie uprawnień. Ten moduł wspiera i optymalizuje procesy zarządzania kompetencjami poprzez odpowiednie zatrudnianie pracowników oraz utrzymanie wysokiego poziomu ich umiejętności.

System umożliwia zarządzanie kompetencjami w obszarze szkoleń, egzaminów okresowych, kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i pouczeń okresowych dla personelu zatrudnionego na stanowiskach związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych. System RCMS gromadzi te informacje, a następnie dostarcza je użytkownikowi poprzez swój interfejs internetowy.

Panele pociągów

System RCMS umożliwia użytkownikowi przegląd informacji o panelu pociągu. Panel pociągu to konkretny przejazd pociągu na określonej trasie. Każdy panel pociągu może składać się z różnych punktów pracy, takich jak załadunek, rozładunek, manewry oraz realizacja przewozu dla określonych tras. System RCMS dostarcza różnorodnych informacji na temat danego panelu, obejmujących status przewozu i szczegóły dotyczące rodzaju przewozu.

Dodatkowo w systemie każdy przewóz jest przedstawiony na interaktywnej mapie, co ułatwia śledzenie trasy przejazdu. System prezentuje także rozkład jazdy oraz dokumenty, takie jak list przewozowy i dokument R7, umożliwiając użytkownikowi przegląd najważniejszych informacji, takich jak tabor biorący udział w przewozie i jaką drużyną trakcyjną był on realizowany.

Dokumenty kolejowe

System RCMS umożliwia użytkownikowi przegląd najważniejszych dokumentów kolejowych, istotnych z perspektywy prawa kolejowego. W systemie dostępny jest bezpośredni i aktualny dostęp do dokumentacji, takiej jak dokument R7, który prezentuje informacje o składzie taborowym przejazdu, wraz z danymi technicznymi, relacją i drużyną trakcyjną obsługującą konkretny przejazd.

System również przechowuje informacje dotyczące listu przewozowego oraz zdefiniowanej trasy.

Panel dyspozytora

System RCMS umożliwia dostęp do panelu dyspozytora, który ma na celu prezentowanie kluczowych informacji dotyczących bieżących przewozów w jednym zintegrowanym widoku w formie tabeli. Użytkownik ma możliwość korzystania z filtrów, aby ocenić sytuację, a za pomocą tabeli przestawnej może tworzyć widoki dostosowane do aktualnych potrzeb.

Z panelu dyspozytora użytkownik może uzyskać informacje o panelu, co obejmuje dokumenty kolejowe, realizowane punkty pracy, a także wykorzystywane zasoby taborowe i pracownicze. Dodatkowo, użytkownik może szybko dokonać zmian w lokomotywach i obsadzie.

Trasy przejazdu

System RCMS dostarcza moduł, który umożliwia przedstawienie najbardziej optymalnych tras przewozów po wprowadzeniu danych, takich jak relacja, tonaż brutto przewozu i ilość wagonów.

Użytkownicy mogą wybrać trasę według parametrów, takich jak odległość, prędkość i koszty. System wyznacza trasę i prezentuje ją na mapie, aby zobrazować trasę przewozu z zaznaczeniem stacji po drodze. Użytkownik dodatkowo widzi informacje takie jak dopuszczalne prędkości między stacjami, nachylenie terenu, maksymalna waga, rodzaj trakcji i odległości między stacjami.

Wolne zasoby taborowe

System RCMS umożliwia podgląd harmonogramu dostępnych zasobów trakcyjnych.

Dzięki widokowi kalendarza użytkownik szybko może sprawdzić, kiedy są dostępne wolne zasoby i czy może je wykorzystać do swojego przewozu.

Wolne zasoby pracownicze

System RCMS umożliwia podgląd harmonogramu dostępnych zasobów pracowniczych.

Dzięki widokowi kalendarza użytkownik szybko może sprawdzić, kiedy są dostępne wolne zasoby pracownicze i czy może ich użyć do swojego przewozu.

Oferty wynajmu/giełda

System RCMS oferuje swoim użytkownikom funkcjonalność giełdy kolejowej, gdzie można świadczyć usługi związane z rynkiem kolejowym, takie jak najem i wynajem pojazdów trakcyjnych, naprawa i malowanie wagonów, usługi konduktorskie, przewóz towarów oraz prostowanie torów na bocznicy.

Użytkownicy mają możliwość dodawania ofert, podając nagłówek, lokalizację, opis oraz datę. Te oferty są widoczne w sekcji wystawionych usług dla innych uczestników systemu RCMS. Dodatkowo, do oferty można dołączać komentarze w celu wymiany informacji handlowych. W rezultacie, konkretna oferta może gromadzić pod sobą zamówienia handlowe.

Panel planisty

System RCMS dostarcza widoku, który odpowiada za prezentację danych dotyczących aktualnie realizowanych zleceń i umożliwia dostęp do nich z poziomu widoku harmonogramu, który można przedstawiać w formie widoku godzinnego oraz dniowego.

Planista może manipulować kafelkami odzwierciedlającymi przewozy, aby je zoptymalizować. W każdej chwili użytkownik może zobaczyć szczegóły przewozu, takie jak informacje o relacji, statusie przewozu, bieżącej lokalizacji, punktach pracy i używanym taborze, a także dowiedzieć się, który pracownik jest odpowiedzialny za realizację.

Opublikowane zasoby

System RCMS dostarcza funkcji publikacji zasobów w kontekście dokumentacji kolejowej. Ponadto, system umożliwia przegląd opublikowanych zasobów przez firmę współpracującą w ramach wspólnego przewozu.

Wymiana dokumentacji w jednym systemie jest kluczowa dla zapewnienia szybkości działania i skonsolidowania istotnej dokumentacji w jednym miejscu. Uczestnicy rynku kolejowego mogą szybko przeglądać dokumenty w formie elektronicznej zamiast polegać na tradycyjnym przesyłaniu dokumentów pocztą elektroniczną. Użytkownicy mający dostęp do dokumentów mogą zweryfikować ich szczegółowe dane.

Alerty

System RCMS umożliwia prezentację wyników alertów z procesu przewozowego, domyślnie grupując je w kategorie. Alerty dotyczą różnych elementów, takich jak trakcja, pracownicy, przewozy, infrastruktura oraz warsztat.

Użytkownik może szybko przejść do konkretnego elementu systemu, którego dany alert dotyczy.

Obszary alertów GPS

System RCMS dostarcza widoku na mapie GPS, na której widoczne są alerty. Wyświetlenie stałych ostrzeżeń na mapie umożliwia bieżący podgląd ich na trasie i ewentualne przeplanowanie pociągu w celu wykorzystania innej trasy.

Każde ostrzeżenie widoczne w systemie jest nanoszone na mapę. Użytkownik może uzyskać informacje na temat przyczyny alertu, numeru toru, na którym występuje, numeru linki oraz stacji lub szlaku.

Raport zużycia energii i paliwa

System RCMS dostarcza widoku w formie raportu tabeli przestawnej, który ma na celu prezentowanie najważniejszych informacji dotyczących zużycia paliwa oraz energii.

Użytkownik, korzystając z parametrów, takich jak numery pociągów i daty, może uzyskać dane w formie kwartalnej, rocznej lub miesięcznej dotyczące średniego zużycia energii na bruttotonokilometr i średniego zużycia paliwa na bruttotonokilometr. Wykorzystanie raportu przestawnego umożliwia prezentację danych w sposób najbardziej przejrzysty dla użytkownika.

Mapa Kolejowa

System RCMS oferuje interaktywną mapę kolejową, składającą się z warstw prezentujących kluczowe informacje dotyczące:

  • Kontraktów
  • Zleceń
  • Panele pociągów
  • Linie kolejowe
  • Pojazdy trakcyjne i wagony
  • Pracownicy
  • Awarie
  • Ostrzeżenia stałe
  • Zdarzenia wypadki
  • Infrastruktura

System

Cechy systemu RCMS

System RCMS, będąc kompleksowym systemem IT dla firm kolejowych, charakteryzuje się bogactwem funkcji i możliwości. Poniżej przedstawiamy 7 kluczowych cech systemu, które rewolucjonizują procesy logistyczne oraz zarządzanie zasobami w sektorze transportu towarowego.

Inteligentne planowanie pociągów

RCMS oferuje możliwość podpowiadania Planistom najlepszych wariantów planowania pociągów, uwzględniając optymalne trasy, dostępność zasobów i minimalizację kosztów.

Dynamiczne replanowanie w razie zakłóceń

System umożliwia szybkie replanowanie pociągów w wyniku powstania zakłóceń w realizacji przewozów, co pozwala utrzymać płynność operacji nawet w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

Wizualizacja zdarzeń biznesowych

RCMS zapewnia możliwość wizualizacji zdarzeń biznesowych na wirtualnej mapie kolejowej, ułatwiając śledzenie oraz analizę wydarzeń w czasie rzeczywistym.

Praca zdalna i rozproszona

Dzięki zastosowaniu rozwiązań chmurowych, system umożliwia pracę zdalną oraz rozproszoną, co zwiększa elastyczność i efektywność działań.

Bieżący podgląd danych i analiz

System umożliwia bieżący podgląd oraz analizę danych dotyczących infrastruktury, terminowości przewozów i dostępności zasobów, co pozwala podejmować szybkie i trafne decyzje.

Gromadzenie wiedzy i wymiana informacji

RCMS wspiera gromadzenie wiedzy oraz wymianę informacji, usprawniając komunikację i koordynację działań między uczestnikami rynku kolejowego.

Optymalizacja procesów biznesowych

RCMS optymalizuje i standaryzuje procesy biznesowe związane z planowaniem i realizacją przewozów, minimalizując koszty i maksymalizując wydajność operacyjną.

Zaawansowane
rozwiązania

Petrosoft.pl prowadzi profesjonalne doradztwo w zakresie doboru właściwego rozwiązania IT. W ramach wdrożenia otrzymujesz mentoring i wsparcie zespołu ekspertów, który posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów dla wielu branż.

Każde rozwiązanie jest tak zaprojektowanie, aby umożliwić szybkie prowadzenie biznesu przy zachowaniu maksymalnego komfortu pracy i obsługi. 

Dział Wycen Software

+48 696 018 336

Projekty

Poznaj inne wdrożenia

Referencje

Czemu warto zaufać naszej
firmie informatycznej?

Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Dedykowane oprogramowanie dla biznesu jesteśmy w stanie dopasować do potrzeb zamawiającego dzięki szerokiej wiedzy specjalistów z zespołu IT. Stawki ustalamy w zależności od charakterystyki unikalnego wdrożenia systemów informatycznych w firmie oraz złożoności rozwiązań ERP i innych. Na każdym etapie współpracy jesteśmy do dyspozycji przedsiębiorcy, wyjaśniając wszelkie wątpliwości. Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty usługowej!

Goodyear

Współpracujemy z firmą Petrosoft.pl od lipca 2014 roku i jesteśmy bardzo zadowoleni z jej profesjonalizmu i wysokich kompetencji, dużego doświadczenia, rzetelności i dotrzymywania terminów.

KGHM Polska Miedź

Firma terminowo i bez zastrzeżeń wywiązuje się z realizacji świadczonych usług, zaś pracowników firmy cechuje kompetencja, fachowość i sprawność działania.

Lotos Kolej

W zakresie realizowanych usług jesteśmy zadowoleni ze współpracy z przedsiębiorstwem jako solidnym i rzetelnym partnerem.

Ecolit Polska

Po zakonczońym procesie wdrożenia i wsparcia w początkowej fazie użytkowania Petrosoft.pl cały czas nadal wspiera i rozwija oprogramowanie LABSystem.

Polwax

Polecamy Petrosoft.pl, jako rzetelną i kompetentną firmę w zakresie projektowania rozwiązań związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi.

Trans-Wiert

Petrosoft.pl posiada bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów obsługi stacji paliw w wielu lokalizacjach, indywidualne dostosowanych do naszych potrzeb.

Innergo Systems

Rekomendujemy firmę Petrosoft.pl Technologie Informatyczne jako rzetelnego i profesjalnego partnera w zakresie dostaw i obsługi nowoczesnych rozwiązań sieciowych.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania lub chciałbyś otrzymać więcej informacji, zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości. Wypełnienie formularza kontaktowego to łatwy i szybki sposób, aby skontaktować się z nami i uzyskać wsparcie. Nie zwlekaj, wypełnij formularz już dziś i poznaj nasze rozwiązania!