Systemy Obsługi Produkcji

Rozwiązanie dla Produkcji

 • Rozwiązanie autorskie petrosoft.pl
 • Produkcja na SAP Business One

Ściśle dopasowane do potrzeb Klienta i integrowalne z dowolnym systemem ERP

Funkcjonalności Podstawowe

Integracja CDN XL

Projektowana aplikacja jest zintegrowana z systemem CDN XL i wpływa na niektóre funkcje w następujących obszarach systemu
CDN XL:

 • Współdziałanie z rejestracją zamówień sprzedaży w CDN XL
 • Oparcie produkcji o moduł Kompletacji systemu CDN
Dostawcy

Integracja z systemem CDN XL na poziomie wybranych potencjalnych dostawców Przykład:

 • W systemie CDN XL istnieje około 100 dostawców / kontrahentów
 • Dostawcami surowców dla produkcji jest 10 dostawców/kontrahentów
 • System pozwoli na pokazanie tylko 10 wskazanych dostawców /kontrahentów z systemu Comarch XL
Symulacja materiałowa

Możliwość uzyskania istotnych informacji dotyczących określonych potrzeb materiałowych zgrupowanych w ramach surowców wymaganych
do produkcji [tzw. Ogólna potrzeba materiałowa] Przykład:

 • System na podstawie zarejestrowanego Kodu Surowca pozwoli użytkownikowi uzyskać informację o ilości wskazanego produktu
  na stanie magazynu [system uwzględni również surowce na niezatwierdzonych dokumentach magazynowych]
 • Symulacja materiałowa nie rezerwuje pozycji [stanu magazynowego]
 • Symulacja materiałowa powinna umożliwić wykonanie rezerwacji [ZK] surowców potrzebnych do realizacji zamówienia [opcja]
  • Dokument ZK to fizyczna, dostępna do wydania ilość surowców/produktów – możliwa do zarezerwowania w ramach wskazanego
   zlecenia
Symulacja obciążania [gniazd]

Możliwość uzyskania informacji o przewidywanych obciążeniach gniazd produkcyjnych z uwzględnieniem zaplanowanych indywidualnych
czynności [daty] wybranych gniazd produkcyjnych. Tylko w tym rodzaju symulacji będzie dostępna opcja planowania w przód i
planowania w tył:

 • Planowanie w przód to od podanej daty (dzisiaj ,jutro itp.) ZK będzie rozkładane z czynnościami na poszczególne dni ich
  realizacji od tej daty(niezależnie od daty realizacji ZK (ZS) -do przodu
 • Planowanie w tył to automatycznie (bez podawania daty) ZK będzie rozkładane z czynnościami na poszczególne dni ich realizacji
  od daty realizacji ZK =data realizacji ZS-2 dni -w tył

Efektem takiej symulacji będzie raport obciążenia gniazd produkcyjnych wynikający z czasów czynności zarejestrowanych w recepturach
oraz z uwzględnienia aktualnie już zleconego obciążenia gniazd niepotwierdzonymi jeszcze czynnościami [przyjmuje się ,że
czynności już potwierdzone ,niezależnie od ilości potwierdzonych czynności, nie generują już obciążenie gniazda]. Przykładowa
symulacja obciążenia gniazd w poszczególnych dniach będzie prezentować następujące dane:

 • Data
 • Nazwa gniazda produkcyjnego
 • Obciążenie dotychczasowe gniazda (h,m)
 • Obciążenie planowane – z symulacji (h,m)
 • Obciążenie całkowite gniazda (h,m)
Zadania

Funkcjonalność umożliwiająca kierownikowi Gniazda, na podstawie Zlecenia Produkcyjnego, weryfikację zadań [realizacji określonych
czynności] realizowanych przez pracowników Gniazda.

 • Zadania mogą być pobierane i realizowane przez jednego lub wielu pracowników – przykład
  • Kierownik zarejestrował zadanie którego czas trwania wynosi 24h
  • racownik A rejestruje rozpoczęcie realizacji zadania
  • Pracownik A realizuje zadanie od 7-15
  • Pracownik A kończy pracę podsumowując stopień realizacji zadania [zadanie nie zostało zakończone]
  • Pracownik B rejestruje kontynuacje realizacji zadania
  • Pracownik B realizuje zadanie od 15-23
  • Pracownik B kończy pracę podsumowując stopień realizacji zadania [zadanie nie zostało zakończone]
  • Pracownik C rejestruje kontynuację realizacji zadania
  • Pracownik C realizuje zadanie od 23-7
  • Pracownik C kończy pracę i potwierdza zakończenie realizacji zadania [zadanie zostało zakończone]
Archiwum

Funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi na wyszukiwanie i przeglądanie zrealizowanych Zleceń [List] z możliwością zastosowania
zdefiniowanych parametrów, precyzujących zakres raportu np.:

 • Parametry filtrujące
  • Przedział czasowy
   • Data od
   • Data do
  • Dział [gniazdo]
  • Zleceniodawca
  • Termin realizacji

Cel funkcjonalność:

 • Możliwość archiwizowania i przeglądania wprowadzonych do systemu Zleceń
 • Eksport uzyskanych danych do pliku xls [ np. w celu analizowania kosztów produkcji]
Informacje systemowe

Funkcjonalność informująca automatycznie [np. na stronie głównej ] wybranego użytkownika[posiadającego odpowiednie uprawnienia] o przewidywanym terminie, wygaśnięcia ważności, zarejestrowanych Zleceń i Zadań. Informacje przedstawiane byłyby zbiorczo
z możliwością rozwinięcia do widoku szczegółowego np.:
Zlecenia

 • Zlecenia przeterminowane 12
 • Zlecenia termin dziś 3

Użytkownik po wskazaniu ilości [12] przeterminowanych zleceń uzyskałby widok zleceń w rozbiciu na poszczególne zlecenia [numer
zlecenia] np.

 • Zlecenia przeterminowane 12
  • Zlecenie 1/2013 2013.05.01
  • Zlecenie 5/2013 2013.06.30
  • Zlecenie 21/2013 2013.07.01
 • Zlecenia termin dziś 3
  • Zlecenie 11/2013 2013.07.02

Użytkownik po wskazaniu zlecenia uzyska szczegółowe informacje o wskazanym zleceniu

Zadania

 • Zadania przeterminowane 10
 • Zadania termin dziś 2

Użytkownik po wskazaniu ilości [10] przeterminowanych zadań uzyskałby widok zadań w rozbiciu na poszczególne zadania [numer zadania / Gniazdo/pracownik/Termin] np.

 • Zadania przeterminowane 10
  • Zadanie 2/06/2013 DUR Kowalski J 2013.06.25
 • Zadania termin dziś 2
  • Zadanie 13/05/2013 ON Nowak K 2013.07.02

Cel funkcjonalności:

 • Usprawnienia pracy użytkownika weryfikującego terminowość zleceń i zadań
Powiadomienia

Funkcjonalność powiadamiania użytkowników [opiekunów] o:

 • Przewidywanym przekroczeniu terminu
  • Zleceń
  • Zamówień

Powiadamianie przy pomocy wiadomości e-mail

Nieobecności

Możliwość rejestrowania nieobecności pracownika.
Cel:

 • Dotrzymanie zleconych terminów

Funkcjonalność umożliwi rejestrację nieobecności typu:

 • Urlop
 • Chorobowe
 • Godzinowe
 • Inne [wg zdefiniowanego słownika]
Zastępstwa

Funkcjonalność umożliwiająca przypisanie nieobecnemu pracownikowi zastępstwa [możliwość przekazania pracownika z gniazda „A” do „B”] Cel:

 • Dotrzymanie terminów realizacji:
  • Zleceń produkcyjnych
  • Indywidualnych zadań
Termin [Planowany]

Funkcjonalność umożliwiająca wskazanie/zdefiniowanie określonych przedziałów czasowych [Terminów] dla:

 • Zleceń
  • Terminy sztywne [dokładny, wymagany termin realizacji zlecenia]
  • Margines błędu [termin realizacji, uwzględniający wskazanie możliwego opóźnienia]
 • Wybranych etapów produkcji zlecenia
  • Terminy sztywne [dokładny, wymagany termin realizacji etapu zlecenia]
  • Margines błędu [termin realizacji etapu, uwzględniający wskazanie możliwego opóźnienia]
Czas Planowany

Możliwość zdefiniowania przedziałów czasów dla poszczególnych etapów produkcji zlecenia

Czas Pracy [Realizacji]

Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację czasu potrzebnego do realizacji zleconych zadań

Termin [Rzeczywisty]

Funkcjonalność umożliwiająca porównanie planowanego czasu realizacji zlecenia z zarejestrowanym czasem w jakim zrealizowano zlecenie

Kierownik

Możliwość przypisania użytkownika [opiekuna] do grupy pracowników pracujących w określonej lokalizacji [Gnieździe]

Receptury [modyfikacja]

Funkcjonalność umożliwiająca wykorzystania receptur istniejących w systemie produkcyjnym, [pobranych z CDN XL] – plan zadań dla pracowników

Eskalacja powiadomień

Funkcjonalność powiadamiania użytkowników [opiekunów] o

 • Przekroczeniu terminu
  • Zlecenia
  • Zadania

Powiadamianie przy pomocy wiadomości e-mail

Notatki

Możliwość dodawania notatek/informacji/komentarzy do:

 • Zadań
 • Zleceń
Priorytety

Możliwość oznaczenia za pomocą słownika priorytetów hierarchii:

 • Zadań
 • Zleceń
Pola wymagane

Możliwość wskazania pól [przez administratora] których wypełnienie jest wymagane do zarejestrowania nowego:

 • Zadania
 • Zlecenia
Kreator raportów

Funkcjonalność umożliwiająca zwykłym użytkownikom:

 • Tworzenie dodatkowych raportów w ramach zdefiniowanych zakresów
 • Modyfikację wygenerowanych raportów

Dane zawarte w tego typu raporcie byłyby przedstawiane w postaci tabel o dużych możliwościach funkcjonalnych

Użytkownik w celu wygenerowania raportu, wykonywałby następujące czynności:

 • Wskazanie kryteriów wyboru danych
 • Wskazanie przedziału czasowego raportu
 • Wskazanie czy prezentowane dane mają być grupowane
 • Wskazanie czy prezentowane dane mają być sortowane
 • Wskazanie danych [kolumn] widocznych w raporcie
 • Zapisanie nowego raportu
Integracja z AD [Active Directory]

Możliwość pobrania użytkowników z Active Directory w celu usprawnienia pracy użytkowników

Ochrona Środowiska

Możliwość wykorzystania słowników narzuconych przez Ochronę Środowiska – kody identyfikujące rodzaj odpadku, przewidywaną formę recyklingu i inne

Karta Odpadu
 • Możliwość wydruku Karty odpadu w momencie wydania odpadu
 • Możliwość generowania Karty odpadu dla wybranego odbiorcy
 • Jeżeli wskazany odbiorca otrzymał odpady o kilku różnych numerach kodu system wygeneruje automatycznie indywidualne katy odpadu dla każdego kodu odpadu
 • Karta odpadu jest generowana na podstawie pozycji wydanych wskazanemu odbiorcy, dokumentami wydania w zadanym przedziale czasowym

System Produkcja: Przykładowe zrzuty ekranu

Planowanie: Kalendarz nieobecności/urlopów itd.

Potwierdzenie wykonania czynności

Symulacja potrzeb materiałowych i obciążenia gniazdTranslate »
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter