Oprogramowanie kolejowe

Rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw kolejowych

RAILSoft Business Solution - zintegrowany system informatyczny do obsługi przedsiębiorstw kolejowych dostępny w wersji międzynarodowej.

RAILSoft jest to system klasy SMS/MMS do zarządzania certyfikatem bezpieczeństwa podmiotu kolejowego wydawanego przez UTK. Odpowiada za poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników systemu kolejowego poprzez zapewnienie maksymalnego poziomu identyfikacji, rejestracji, zarządzania i wykorzystania informacji o procesach realizowanych w obszarze czynności utrzymaniowych, wykonywanych na eksploatowanych pojazdach kolejowych oraz realizowanych przewozów z zachowaniem pełnej zgodności z wymaganiami prawa krajowego i UE z zakresu bezpieczeństwa systemu kolejowego.

Obszary kompetencji RAILSoft

Procesy RAILSoft

 • logistyki kolejowej
 • handlowe
 • utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • zarządzania infrastrukturą kolejową
 • raportowania do UTK
 • zarządzanie bezpieczeństwem biznesowym przedsiębiorstwa kolejowego

RAILSoft to system czasu rzeczywistego dzięki wykorzystaniu technologii mobilnej oraz integracji z systemami SEPE, SKRJ oraz systemami informatycznymi innych uczestników systemu kolejowego.

DYSPONENCI ORAZ EKSPLOATUJĄCY TABOR KOLEJOWY

RAILSoft jest odpowiedzialny za rejestrację zgłoszeń czynności eksploatacyjnych, awarii, przeglądów i na- praw, definicję czynności utrzymaniowych, monitorowanie każdego z etapów przywracania pojazdu /infrastruktury kolejowej do eksploatacji oraz ich wyposażenia, a w konsekwencji udokumentowanie przeglądów kontrolnych i okresowych oraz napraw.

RAILSoft optymalizuje zarządzanie zdarzeniami, które wystąpiły w całym okresie utrzymania, tj. od przeglądów kontrolnych, poprzez przeglądy okresowe do napraw okresowych. System w trybie rzeczywistym monitoruje również statusy kompletności przeglądów zbiorników cystern, zbiorników hamulcowych oraz pozostałych elementów wyposażenia i pozwala na zdefiniowanie dla nich indywidualnych reguł przeglądowych.

RAILSoft wspiera gromadzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie dokumentacji utrzymaniowej pojazdów kolejowych i przyporządkowanie do określonego typu pojazdu oraz strategicznego dla bezpieczeństwa kolejowego jego wyposażenia, z zachowaniem wymaganej prawem ciągłości identyfikowalności cech i właściwości w historii eksploatacji danego elementu systemu kolejowego. Pozwala na zdefiniowanie terminu ważności dokumentu związanego z elementem systemu oraz automatycznie ostrzega o zbliżającym się terminie jego ważności.

RAILSoft dostarcza dane o pojazdach kolejowych:

 • stan prawny, dane techniczne,
 • zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji,
 • świadectwa typu (nr/okres ważnosć i),
 • zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji,
 • świadectwa pojazdu kolejowego (nr/okres ważnosć i),
 • świadectwa sprawnosć i technicznej (nr/okres ważnosć i),
 • dokumenty przywracające/dopuszczające do eksploatacji,
 • terminy legalizacji i gwarancji w obszarze identyfikacji Producenta/Własć iciela/ Dysponenta/Eksploatującego oraz ECM.

RAILSoft dostarcza narzędzia dedykowane do optymalizacji, ewidencji, zarządzania i wykorzystania informacji w obszarze kontroli statusów utrzymania pojazdu/infrastruktury kolejowej oraz wyposażenia, zgodnie z cyklami utrzymania odpowiedniej dla danego pojazdu kolejowego Dokumentacją Systemu Utrzymania, gwarancjami producenta, ważnością Świadectw Sprawności Technicznej, ważnością certyfikatów, dopuszczeń.

DOSTĘPNE FUNKCJONALNOŚCI

RAILSoft to nowoczesne narzędzie informatyczne odpowiedzialne za zarządzanie procesami przewozowymi, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie eksploatacji pojazdu kolejowego przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników systemu kolejowego.

PRZEWOŹNICY KOLEJOWI

RAILSoft jest systemem informatycznym przeznaczonym dla przewoźników kolejowych towarów i osób. System zarządza procesami logistyki kolejowej, handlowymi, planowania, rozliczania przewozów oraz zarządzania dokumentacją kolejową. Wspiera proces zarządzania kompetencjami w obszarze szkoleń, egzaminów okresowych, kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych oraz pouczeń okresowych personelu zatrudnionego na stanowiskach związanych z procesem utrzymania wagonów towarowych, a także pracowników wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U.Nr 212 poz. 2152 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz.U.2015 poz. 46) w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

DOSTĘPNE FUNKCJONALNOŚCI

System zapewnia wymianę informacji pomiędzy wszystkimi modułami oraz z systemami zewnętrznymi SKRJ, SEPE i innymi za pomocą ustandaryzowanych protokołów komunikacyjnych, takich jak H30, VPI-08, UIC.

RAILSoft dostarcza nowoczesne narzędzia informatyczne, przeznaczone do planowania i realizacji przewozów kolejowych, planowania i realizacji dowozu maszynistów oraz narzędzia do rejestracji i zarządzania zdarzeniami kolejowymi.

Obszar systemu , którego celem nadrzędnym jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników systemu RAILSoft kolejowego poprzez zapewnienie maksymalnego poziomu identyfikacji, rejestracji, zarządzania i wykorzystania informacji o procesach głównych w obszarze planowanych oraz realizowanych przewozów, z zachowaniem pełnej zgodności z rosnącymi w wymaganiami prawa krajowego i UE z zakresu bezpieczeństwa systemu kolejowego oraz o procesach pomocniczych i towarzyszących (kompetencje obsługi pociągów, dokumenty kolejowe, dowozy maszynistów)

Pozostałe szczegółyTranslate »
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter